Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Čl. I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými

stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je predávajúci podnikateľský subjekt

www.shopando.eu, s.r.o.

IČ: 35725907

DIČ: 2020241850

so sídlom:Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného

súduBratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27088/B,

 1. (ďalej len „predávajúci“), a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).
 2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy

nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 1. Podnikateľom sa rozumie:
 2. a)      osoba zapísaná v obchodnom registri,
 3. b)      osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 4. c)      osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa

osobitných predpisov,

 1. d)     osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie

podľa osobitného predpisu.

 1. e)      Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s

predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v

objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho

platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 1. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v

rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca

v jej mene alebo na jej účet.

 1. Tovarom sú všetky produkty označené platnou predajnou cenou a zverejnené na

webovej stránke www.shopando.eu

 1. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa

riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v

platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších

predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých

zákonov ako aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

 1. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne

neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia

príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov

medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 1. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých

neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.

 

 1. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke

predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek,

obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak

nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Čl. II. Cena

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné,

tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie

tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú

uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby

kupujúceho.

 1. Akciové ceny platia len do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového

tovaru alebo len po dobu časovo určenú.

 1. Pôvodná predajná cena znamená platnú cenu za tovar, za ktorú predmetný tovar

predávajúci ponúkal bez zohľadnenia možných bonusov a iných zľavových akcií na

prevádzkovanom e-shope, alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či

distribútorom, pričom bude zobrazená vždy len tá z cien, ktorá lepšie reflektuje

cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

 1. Doručenie objednávky prostredníctvom kuriérskej služby podľa aktuálneho cenníka

uvedeného v zložke POŠTOVNÉ : https://www.shopando.eu/postovne/

 1. Za osobný odber objednaného tovaru na výdajnom mieste sa účtuje suma : 1 €

Čl. III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom tovarov kupujúcim v e-shope, vrátane kompletného

vyplnenia objednávkového formuláru a potvrdením procesu objednávania. Pre účely

vybavenia objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si

možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

 1. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.)

pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných

služieb, ktoré kupujúci používa.

 1. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a berie na

vedomie, že odoslaná objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

 1. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s

potvrdením prijatia a zaevidovania objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je

potvrdením o kúpe tovaru.

 1. Kupujúci je vedomí, že odoslaním objednávky sa zaväzuje k prevzatiu objednaného

tovaru a k zaplateniu kúpnej ceny.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť objednávku za neplatne uzatvorenú, pokiaľ

došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu

zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci bezodkladne

informovaný.

 1. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie

poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia

prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o

uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a

pod. ), prevádzkovateľ bude požadovať náhradu škody spôsobenej porušením

povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom

 

prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a balného a

penále 10 eur. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-

mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať s jeho vrátenou

objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa

odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej

zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný

poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej

zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu

prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany

prevádzkovateľa stornovaná a postúpená partnerskej spoločnosti, ktorá prevezme

pohľadávku a bude ju od objednávateľa vymáhať.

Čl. IV. Kúpna zmluva

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie záväznej objednávky kupujúcim a

jej prijatie predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu

informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.

 1. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Kúpna

zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Kupujúcemu je odoslaná faktúra, opatrená

odtlačkom pečiatky a podpisom predávajúceho.

 1. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy

sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má

možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 1. Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov

od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za

účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

Čl. V. Prevod vlastníckeho práva

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu vec, ktorá je

predmetom kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo, a kupujúci sa zaväzuje,

že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a

prevedení.

 1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane

vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 1. Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní

kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

 1. Ak nie je ujednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí;

ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.

Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Čl. VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) právo odstúpiť od

 

kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia

zmluvy o poskytnutí služby.

 1. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho

prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu tovaru

spotrebiteľovi, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 1. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri

svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na

inom spôsobe platby.

 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ

výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia

ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi

na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob

doručenia ponúkaný predávajúcim.

 1. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar

doručený.

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar

späť na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch alebo ho odovzdať predávajúcemu

alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci

navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v

posledný deň lehoty. Tovar nezasielajte na dobierku z dôvodu, že, takto odoslaný

tovar nebude predávajúcim prevzatý.

 1. Zaslaný tovar odporúčame vrátiť v kompletnom balení, s kompletnou dokumentáciou,

nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v

akom tovar prevzal.

 1. Odporúčame aby si spotrebitelia vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar

zasielali ako balík alebo list na adresu,nie na dobierku.

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na

vrátenie tovaru predávajúcemu.

 1. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku

takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na

zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 1. V prípade, že bude tovar vrátený nekompletný či poškodený, môže predávajúci

požadovať od spotrebiteľa čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §

10 ods. 4) Zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je

darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak

dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a

kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté

darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako

bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy

nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú

vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. Formulár pre odstúpenie od zmluvy tu: odstupenie-od-zmluvy.pdf.

Čl. VII. Dodacie podmienky na území SR

 

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní odo dňa doručenia objednávky odoslať kupujúcemu

objednaný tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia

dodacia lehota.

 1. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase

– obvykle do 24 hodín od doručenia objednávky.

 1. Fakturačné údaje kupujúceho je možné meniť spätne po odoslaní objednávky len po

dohode s predávajúcim.

 1. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, kupujúci

bude informovaný o možnosti plnenia objednávky postupným dodaním tovarov

formou čiastočných dodávok.

 1. Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaný návod ako i ostatné dokumenty k tovaru od

výrobcu.

 1. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu uvedenú

spotrebiteľom v objednávke.

Osobný odber

Objednaný tovar môže kupujúci prevziať v prevádzke : shopando na adrese:

www.shopando.eu

Stará Vajnorská 15

831 04 Bratislava

Mobil: +421 908 909 303

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok: od 08:30 do 17:00 hod.

Sobota :09:00-17:00

Čl. VIII.  Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom

splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s

platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o

ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

 1. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto

osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k

uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, ani poskytnuté

tretej osobe okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo

štátnym orgánom v prípade kontroly.

 1. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach,

najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred

neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.

 1. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho vyžadované nasledujúce údaje:

meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky

takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre

vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných

údajov, v platnom a účinnom znení.

 

 1. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane

práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv

k týmto údajom.

 1. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd

vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP

adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s

objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky.

Čl. IX. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 3. a) prevziať objednaný tovar,
 4. b) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
 5. Predávajúci je povinný:
 6. a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti, množstve a v dohodnutej cene,
 7. b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru

ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského

jazyka.

 1. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je

tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s

dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa priloženého

prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v

zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ

takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie

popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je

nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@shopando.eu spísať s dopravcom

škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou

predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia

zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu

možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Čl. X. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a

platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad, ktorý

môže byť aj v elektronickej podobe.

 1. Z hygienických a zdravotných dôvodov nie je možné nohavičky,plavky, pančuchy vrátiť

ani vymeniť.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky

aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny VOP alebo

reklamačných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP,

ktoré boli platné v čase odoslania objednávky kupujúcim a prístupné na internetovej

stránke predávajúceho.

 1. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený so VOP, vrátane

reklamačných podmienok.

 1. Tieto VOP sú platné a účinné od 20.07.2022 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

 

 1. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou

cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho

riešenia sporov, ktorým je  Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. a/ zákona

č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je

spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa

domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 1. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len

„návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov ak predávajúci na žiadosť odpovedal

zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové

náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu: formulár ars.

Odkaz na platformu riešenia spotrebiteľských sporov on-line je

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ alebo priamo na webovej stránke MH SR

 

https://www.mhsr.sk/.

 

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného

vzťahu budú  prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky

spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je

rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl.

zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. BOX 5

820 07, Bratislava 27

Tel.: 02/58 272 172

E-mail: ba@soi.sk

Kontakt

Prevádzka:

www.shopando.eu

Stará Vajnorská 15

831 04 Bratislava

Mobil: +421 908 909 303

Telefón: +421 2 4425 7198

Email: info@shopando.eu

Sme registrovaní: Pricemania.sk, Heureka.sk