Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základní ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.shopando.eu, www.milionshop.sk a www.polovelkoobchod.sk a zároveň prevádzkovateľom v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov je www.shopando.eu, s.r.o., Stará Vajnorská 15,831 04 Bratislava, IČO: 35 725 907, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka. 15390/B (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa: www.shopando.eu, s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04

email: info@shopando.eu

telefón: +421 2 4425 7198

3.Prevádzkovateľom kamennej predajne POLO VELKOOBCHOD a zároveň prevádzkovateľom v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov je POLO TRADE s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04, IČO: 35 841 206, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka. 27088/B.

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

3. Prevádzkovateľ získava a spracováva kamerové záznamy z priestorov prevádzky a to na základe jeho oprávneného záujmu a za účelom ochrany svojho majetku, svojich finančných záujmov ako aj prevencie krádeží.

4.Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje osôb registrovaných do vernostného programu, na zmluvnom právnom základe, za účelom poskytnutia služieb vernostného programu.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie15 rokov.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

3. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

 • MailChimp / The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA – služba zasielania newslettru
 • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko - Google Analytic, Google Tag Manager, Google Ads a pridružené služby – služby umožňujúce hlavne vykonávanie analýz a správy scriptov na webových stránkach a zobrazovanie reklamy

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že v súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonáva všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby boli Vaše osobné údaje chránené. Elektronické údaje a údaje v listinnej podobe sú uchovávané v chránených databázach na serveri, kde sú chránené pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

4. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820017 Bratislava 27.

Na našej webovej stránke používame 7 druhov kategórií cookies:

 1. Technické cookies
  Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala, napr. by nebolo možné sa prihlásiť do používateľského účtu.

 2. Funkčné cookies
  Tieto cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše základné voľby a vylepšujú používateľský komfort. Ide napríklad o zapamätanie si jazyka alebo možnosť zostať trvalo prihlásený.

 3. Cookies sociálnych sietí
  Tieto cookies nám umožňujú komfortne Vás prepojiť s Vaším profilom na sociálnych sieťach a napríklad Vám umožniť zdieľať produkty a služby s priateľmi a rodinou.

 4. Personalizácia obsahu
  Tieto cookies nám umožnia zobraziť Vám obsah a reklamy podľa údajov, ktoré sú o Vás dostupné tak, aby sme sa čo najlepšie trafili do Vašich potrieb. Ide najmä o to, aký obsah ste si zobrazili alebo to, na akom zariadení na naše stránky prichádzate.

 5. Nepersonalizovaná reklama
  Tieto cookies nám umožňujú zobrazovať Vám všeobecnú reklamu na produkty a služby.

 6. Personalizovaná reklama
  Vďaka týmto cookies Vám my a naši partneri môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby na mieru, a to na základe Vašich nákupov, Vášho správania a Vašich preferencií.

 7. Meranie publika
  Tieto cookies nám umožňujú optimalizovať naše stránky na Vaše komfortné používanie a to na základe toho, ako ich používate. Cieľom je zapamätať si alebo predpokladať Vaše voľby. Ide napríklad o využívanie funkcií, ich umiestnenie a správanie na stránke.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2020.

Sme registrovaní: Pricemania.sk, Heureka.sk